Kroppsbalansering – Touch for Health

Kroppsbalansering – Touch for Health är en alternativmedicinsk behandlingsmetod som utvecklades av John F Thie i USA under det tidiga 1970-talet. Det kan enklast beskrivas som en förenklad version av tillämpad kinesiologi.

Kroppsbalansering – Touch for Health var ursprungligen avsedd för egenvård mellan lekmän, men idag förekommer det även att professionella alternativmedicinare utövar Kroppsbalansering – Touch for Health med sina klienter.

Precis som inom den tillämpade kinesiologin använder man sig av muskeltester för att upptäcka muskelsvagheter som sägs kunna indikera problem i andra delar av kroppen. Testningen av musklerna sker i en viss ordning i enlighet med den traditionella kinesiska femelementteorin och den så kallade organklockan.

Utövaren granskar också motpartens kroppshållning för att se om något avviker.

Behandling

När problem har identifierats via muskeltestning behandlas det genom att man behandlar den korresponderande muskeln. Ett problem som rör ett visst organ i kroppen behandlas alltså inte direkt i det organet, utan genom att man behandlar den muskel som anses vara kopplad till det organet. Tanken är att om man lyckas få till en bra energibalansering kan kroppen självläka.

Det finns flera olika metoder för att stärka svaga muskler inom Kroppsbalansering – Touch for Health. Man kan till exempel:

  • Massera muskeln
  • Massera neurolymfatiska reflexpunkter
  • Applicera tryck på akupunkturpunkter (akupressur)
  • Dra med fingrarna längs meridianer (meridianmassage)
  • Vidröra neurovaskulära punkter som är reflexpunkter för blodcirkulation med mera.

Behandlingen av svaga muskler sker i den ordningsföljd som dikteras av den traditionella kinesiska femelementteorin och organklockan.

Efter genomförd behandling är det vanligt att man genomför en ny testomgång för att se vilken effekt behandlingen har haft och avgöra om ytterligare behandlingar kommer att krävas.